Виховна робота

 • ТЕМА, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
 • виховної роботи Шатівського навчально - виховного комплексу
 • Лозівської районної ради
 • Харківської області на 2017-2018 н.р.
 • ТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ
 • Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу учня.

 • Мета виховної роботи школи: Становлення морально - духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. 

 • Головним завданням школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного обрання свого місця в житті. Виховання органічно поєднується з процесом навчання дітей, оволодінням основ наук, багатством національної і світової культури. Пріоритетним напрямком є всебічний і гармонійний розвиток особистості, яка здібна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, в своїй діяльності керується загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміє традиції свого народу. Успіх виховного процесу залежить від стосунків між педагогом і учнем, які повинні будуватися на підставі співдружності і ділового партнерства. Вчитель і учень - рівноправні суб'єкти навчально-виховної діяльності. Тому слід більшу уваги приділяти стимулюванню нутрішньої і зовнішньої активності учнів, іх оптимальної участі в суспільній діяльності у справі виховання.набуття учнями соціального досвіду , успадкування духовних надбань нашого народу , досягнення високої культури міжнаціональних взаємин , формування в учнів особистісних ознак громадян української держави , розвиненої духовності , фізичної досконалості , моральності , художньо - естетичної , трудової та екологічної культури , формування здорового способу життя , сприяння творчому розвитку особистості.
 • Враховуючи результати аналізу виховної роботи школи за 2016-2017н.р. та виходячи з мети у виховному плані роботи школи на наступний рік передбачено розв'язати такі завдання:
 • Виховати свідоме ставлення до навчання , розвинути пізнавальну активність і культуру розумової праці;
 • Реалізувати концепцію національно - патріотичного виховання в умовах розвитку української державності;
 • Сформувати особистісні риси громадян України , сприяти розвитку духовної , фізичної досконалості , моральної , художньо -естетичної , правової , трудової , екологічної культури;
 • Створити умови для творчого розвитку природних обдарувань дитини , залучити учнів до різноманітної діяльності відповідно до інтересів та потреб;
 • Виховувати в учнів свідоме ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян , формування гігієнічних навичок;
 • Зберігати національні родинні традиції , вивчати народні звичаї;
 • Створювати умови для соціального захисту дітей , особливо дітей - сиріт та дітей , що залишилися без батьківського піклування;
 • Удосконалювати систему організації учнівського самоврядування;
 • Формувати здоровий спосіб життя ;
 • Сприяти творчому розвитку особистості;
 • Здійснювати всебічний розвиток та виховання особистості.